FANDOM


Begreppet intersektionalitet kommer från feministisk teori och är ett sätt att analysera makt. De som har en intersektionell analys av makt menar att makt och förtryck inte kan förklaras enbart utifrån t.ex. kön, klass eller ”ras”/etnicitet, utan att dessa saker (sektioner) samspelar. Maktens ansikte växlar och är helt enkelt beroende av hur olika sektioner/lager av förtryck samverkar. Att ha ett intersektionellt perspektiv är att ständigt problematisera förtrycket.

Exempelvis är inte en ung kvinna alltid underställd en äldre man i samhället. Flera sektioner inverkar, t.ex. klass och ”ras”/etnicitet. En ung kvinna i kulturmedelklassen har mer makt i samhället än en äldre arbetslös invandrarman. Samtidigt kan denna unga kvinna förtryckas inom ramarna för sitt arbete på en svensk teater, där hon kanske avlönas med lägre lön än män med samma utbildning och kompetens som hon själv, och utsätts för sexuella trakasserier. Det är ett ekonomiskt-sexuellt förtryck baserat på kön, och där är kön den viktiga sektionen att titta på.

CitatEdit

”Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ’vi’ och ’dem’ till sociala koder.”
(ur Intersektionalitet, Paulina de los Reyes/Diana Mulinari)