FANDOM


Patriarkat är ett mansvälde som suger ut och profiterar på kvinnor. I ett patriarkat har kvinnor t.ex. mindre makt än män, innehar färre ledande positioner, har sämre betalt och utnyttjas som gratis arbetskraft i hemmen. Sverige är ett patriarkat. Enligt Nationalencyklopedin är ett patriarkat ett ”familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet".

Se ävenEdit

Maktordning

Patriarkal

Patriarkal struktur

Strukturellt förtryck